Cookie & Privacyverklaring

Fie Marketing & Communicatie 

FIE Marketing en Communicatie respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens, door FIE Marketing & Communicatie, van cliënten, bezoekers van haar (mobiele) websites en ontvangers van haar (online) mailingen en social media berichten. De informatie die FIE Marketing & Communicatie over u verkrijgt wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt. FIE Marketing & Communicatie verwerkt persoonsgegevens in de eerste plaats in het kader van haar dienstverlening aan cliënten. Hierbij houdt FIE Marketing & Communicatie zich aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (AVG). In deze Privacyverklaring willen wij u hierover nader informeren. Neem voor vragen contact op via: info@fiemarcom.nl. 

Doel van en rechtsgrond voor de verwerking 

FIE Marketing & Communicatie verwerkt persoonsgegevens primair in het kader van haar dienstverlening. Via de website en online mailingen en social media van FIE Marketing & Communicatie worden persoonlijke gegevens verwerkt. De website biedt op een aantal plaatsen de mogelijkheid om te reageren, bijvoorbeeld door u in te schrijven voor de nieuwsbrief, informatie op te vragen of door u in te schrijven voor een event. Als u reageert zal FIE Marketing & Communicatie uiteraard enkele gegevens van u verwerken die u verstrekt en die noodzakelijk zijn om uw verzoek te beantwoorden. 

FIE Marketing & Communicatie verwerkt uw gegevens in het kader van marketing- en communicatiedoeleinden om u te informeren over relevante producten en diensten via de website en online mailingen. Verder kunnen uw gegevens gebruikt worden om u via de websites en online mailingen te informeren over interessante actualiteiten en events. Aanvullend verwerkt FIE Marketing & Communicatie persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder: 

  • het werven en selecteren van personeel; 
  • administratie; 
  • toegang tot ICT-systemen; 
  • archiveren en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. 

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doeleinden dan de in het vorenstaande benoemde verwerkt. Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die FIE Marketing & Communicatie met u sluit, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van gerechtvaardigde belangen van FIE Marketing & Communicatie. Indien noodzakelijk wordt aan u toestemming gevraagd voor de verwerking van persoonsgegevens. 

Welke persoonsgegevens verwerkt FIE Marketing & Communicatie en wat is de herkomst van deze gegevens?

Persoonsgegevens die FIE Marketing & Communicatie verwerkt kunnen zijn uw NAW-gegevens, uw geslacht, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw functietitel en eventueel andere gegevens die noodzakelijk zijn in het kader van onze dienstverlening of andere genoemde verwerkingsdoeleinden. 

Cookies

FIE Marketing & Communicatie maakt op haar website gebruik van cookies. Wilt u meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring. 

Met wie delen wij uw gegevens?

FIE Marketing & Communicatie deelt uw persoonsgegevens in principe niet met derden, tenzij deze optreedt uit naam van FIE Marketing & Communicatie en deze conform AVG is vastgesteld. 

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door FIE Marketing & Communicatie niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). FIE Marketing & Communicatie houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen. 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

FIE Marketing & Communicatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u van mening bent dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@fiemarcom.nl 

Uw rechten ten aanzien van door FIE Marketing & Communicatie verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door FIE Marketing & Communicatie worden verwerkt kunt u op grond van de AVG van de onderstaande rechten gebruik maken. Dit doet u door een (bij voorkeur schriftelijke) aanvraag via info@fiemarcom.nl. Voordat wij uw aanvraag inwilligen, moeten wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. 

Recht van inzage van de betrokkene
U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens FIE Marketing & Communicatie verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor FIE Marketing & Communicatie niet op uw verzoek kan ingaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren. 

Recht op rectificatie
Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. 

Recht op vergetelheid (wissen van uw gegevens)
Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. 

Recht op beperking van de verwerking Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door FIE Marketing & Communicatie wilt beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wilt dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen. 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens Wanneer u uw persoonsgegevens wilt overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen. 

Recht op uitschrijving updates en direct marketing
Als FIE Marketing & Communicatie uw gegevens gebruikt voor het ontsluiten van informatie dan wel direct marketing kunt u zich te allen tijde uitschrijven zodat u geen informatie van ons ontvangt. 

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
FIE Marketing & Communicatie stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de AVG. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen. Mocht om die reden niet aan één van de genoemde verzoeken kunnen worden voldaan, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. 

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door
FIE Marketing & Communicatie Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door FIE Marketing & Communicatie dan vernemen wij dit graag via info@fiemarcom.nl U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen

FIE Marketing & Communicatie behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen en adviseert u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.